ANBI

ANBI en bijbehorende gegevens

DiD is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan DiD mag u aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het RSIN-nummer van DiD is 85401114.

Met het oog op onze ANBI-status en omdat we voor functionele transparantie staan, publiceren we hierbij de volgende gegevens:

DiD is opgericht in 2014 als initiatief van gelijkgestemde inwoners van Dordrecht en omstreken, met hart voor vrijheid en mensenrechten. Onze doelstelling is drieledig:
* het verduurzamen en veerkrachtig maken van de mensenrechtenbeweging wereldwijd
* het aanzetten tot reflectie over vrijheden en mensenrechten en wat de bescherming daarvan in Nederland en Europa ons waard is
* het inspireren en wederzijds ondersteunen van gelijkgestemde initiatieven.

De hoofdlijnen van ons beleid:
* DiD biedt per jaar minstens drie mensenrechtenverdedigers die langere tijd onder druk hebben gestaan vanwege hun werk een kort verblijf in Dordrecht, voor ‘rest, reflection & recharging’.
* Zo dat past in wat de gast verstaat onder ‘rest, reflection & recharging’, dan support DiD dat zij hun verhaal in enigerlei vorm delen met een breed publiek, in Dordrecht en daarbuiten.
* In veel culturen liggen zorgtaken meer bij de vrouw dan bij de man. DiD biedt gasten de mogelijkheid om samen met zogenaamde ‘dependents’ te komen, om onze support zo toegankelijker te maken voor vrouwen.
* DiD’s omgang met mensenrechtenverdedigers wordt ingegeven door principes van informed consent en respect for agency.
* DiD streeft financiële gezondheid na middels een substantiële bijdrage vanuit de eigen gemeenschap en graduele opbouw van bescheiden reserves.

Het bestuursteam is als volgt samengesteld

* Voorzitter: Michelle Gehrig

* Secretaris: Arjan van der Waal

* Penningmeester: Eelco Linnert

Geen van de betrokkenen bij DiD wordt hiervoor bezoldigd. Onkosten kunnen worden vergoed. De beloning bestaat in de ontmoeting met mensenrechtenverdedigers van over de hele wereld en hun verhaal. En in het leveren van een concrete bijdrage aan het bevorderen en beschermen van vrijheden en mensenrechten.

DiD publiceert ieder jaar haar jaarrekening en inhoudelijk verslag.